You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tellemmo
 

Ityoppiyal Qusba Lakqot Taama Qimmisiiseeniik Lakal 31 Bilyoon Birr Takke Lakqo Qusba Akkaawuntittel Banki Fanah Culuseenim Timixxige.

Gersí Marah Tabis

#Ityoppiyal Qusba Lakqot Taama Qimmisiiseeniik Lakal 31 Bilyoon Birr Takke Lakqo Qusba Akkaawuntittel Banki Fanah Culuseenim Timixxige.

Samara-Kaxxa garabluk 02, 2013 (AFMMA)

Ityoppiyal Qusba Lakqot Taama Qimmisiiseenik Lakal 31 Bilyoon Birr Takke Lakqo Qusba Akkaawuntittel Banki Fanah Culuseenim Timixxige.

Warrayte 26 ayroh addal Doolat Bankittee Kee Cankâ Bankittel Qusba Lakqo milaagaanamih taama qimmiseeniik lakal 920,000 takke Qusba Akkaawuntitte Bankittel Fakkintem Ityoppiyak Agat Bankih Perezxentih yan Dr. Yinnaager Xese yiysixxige.

Dr. Yinnaager Xese EBC luk abeh yan angaarawal elle yescesseh yan innal Qusbih Bankittel Faken Akkaawuntittel ittat 31 Bilyoon Birr takke lakqo daffeeseenim kee Qusba lakqoh milaaguh baaxô caddol daffeesen uddur guffu iyyam kee fanah Bankit xooqaysime sinni mari Akkaawuntitte fake loonum kee Bankik iroh tan lakqo banki fanah andabbelem warse.

100,000 ilaa 1.5 Milyoon Birr takke lakqo gabat tabbixe maritte/missoynaani keenih yeceen udduruk dubuh affara ayro raqteh tanim aaxaguk sissikuk lakqo Bankitte fanah culusaanam faxxintam Kassiiseh yan Dr. Yinnaager Xese "Qusba lakqoh milaagi baaxô caddol kulsa lennal akkuk geytimta wakaay takkay inki-inki dariifal dirab lakqo qadaagoogih aroocal amballayuk geytimtam" yiysixxige.

Dirab lakqo qadaagal baxactam baaxô qidaddo kaxxam biyaktaamih taagah Baaxok Saay dagaritte maqar luk taamitaanam faxxintam kee ayyunti kaadu Saay dagaritteh xaqut gacak faxxiima uguugus abaanam faxxintam Dr. Yinnaager kassiise.

Afâ baaxooxal lakqo loonumih taagah Ityoppiyah Embaasitteh gitaak milaagaanamih esseroora ugussa maritte mangom yiysixxigeh yan Dr. Yinnaager "inki num afâ baaxo gexa wak gabat luk gexuh kaah/teetih yismeceeniih gidek iroh tan lakqo gitâ maliinô lakqo kinniimih taagah tet mamilagna" iyyeek lakal "baxsa lennal yableenim faxxinta caagiida tanim bictam" diggoyse.

Tah tannal anuk, Lakqô bagul hebeltô kutbeeba akkek astooti haanam madqal waasinteemih taagah tamannah tan caagiida edde dacrisoonuh gexsit bicseenih yaniinim Ityoppiyak Agat Bankih Perezxentih yan Dr Yinnaager Xese EBC luk Abe angaarawal nummayse.