You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tellemmo
 

Ityoppiyak Agat Banki Yeyyeeqe Hawwasus Maysaxxaga.

Gersí Marah Tabis

#Ityoppiyak Agat Banki Yeyyeeqe Hawwasus Maysaxxaga.

Lakqok Bool alfiik ilaa inki Milyoon kee qaxa takkem gabat yabbixe mari keenil xayyoowinnaan Banki fanah gexak qusba lakqot milaagoonuh Doolat daffesse udduruk 11 ayro raqteh tan (Kaxxa-garabluk 06, 2013 illacaboh ayro.)

Tah tannal anuk, Doolat daffesseh tan uddurih addat 100,000 ilaa 1,500,000 Birr gabat yabbixe mari Qusba lakqot milaage weenik ken akqo weeqaytut gexxeh gide kinnim warsan.

#Raceena: Ityoppiyak Agat Banki