You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Anfakaakaq
 
Ayyunta
 

Baadak Turiizim Ayro Qafár Rakaakayih Caddol 11-addah Assakaxxuk Geytiman.

Gersí Marah Tabis

#Baadak Turiizim Ayro Qafár Rakaakayih Caddol 11-addah Assakaxxuk Geytiman.

Samara-Kaxxa garabluk 04, 2013 (AFMMA)

Baadak Turiizim Ayro Qafár Rakaakayih Caddol 11-addah Assakaxxuk Geytiman.

'Turiizim Barrí Daddoosuh' inta itrol missoosen tama gudgud yaabal fakeh yan Xiinissoh Abba Massakaxxa le Awwal Qarba 'Qafár baaxol yan gaddaa kee wacaysirih aysaxaaxag nek muxxi afâ baaxok yamaate mari abak geytimaamih taagah nek faxxintam raqte foxooxa kibaanama' iyye.

'Qafár baaxol tan wacaysir fanteenaani yabaluh yamaate mara elle hirignam dudda walel faxxinta ayfaafitte kibaanam dirkih nel tan' iyyeh yan Gifta Awwal Qarba 'numtin-amô gaddaloolaa Kee missoynaani Turiizim investimentil taamitoonuh inki mogoy akkuk duddu haynaamal ken qokolnam faxxinta' iyye.

Tah tannal anuk Rakaakayak Turiizim Biiroh saqalah yan Gifta Qali Macammad Gurbaaqis isi katuk elle yescesseh yan innal 'Qafár baaxo wacaysirih yamaate mari hebeltô taqabi sinnim faxen dariifa kah gufan innah mango taamoomi akkuk geytimtam kee baxsa luk gititte wagittaamal mango taamoomi arac gufteh tanim kee guftu waytaamah tan' iyyeek lakal 'Qafár Kee Qafár gadda yaysexeexegeenim ummaan numul nek radda dirki kinniimih taagah nel tan dirkik nawqem faxxinta' axcuk kassiise.

Tama gudgudih aracal inkih yan Qafár Rakaakayak wacaysir fanteenaani kee gersi mari yaaxaguh/yabluh kah hangitan caagiida wagittaamal baxxaqsi kutbeeba xayyowte.

Illacabol, Gifta Awwal Qarbaa Kee tama gudgudut yengele mar Rakaakakayak Turiizim Biiroh Muziyeemit gufne aben.

#Photo Credit: President Office and Tourism Bureau.

Qafarak Mangaafâ Ratteemal Taturta Oytitte Elle Geytaanam Duddan Doorititte