You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Baritto
 

Samarâ Jaamiqat Saay Kee Salaam leh tan Barsiyya kee Bartiyyi taama qimbissuh Ayyuntak baxaabaxsa le Exxaaxih gabah agle leh tan malâ buxa xisse.

Gersí Marah Tabis

Samarâ Jaamiqat Saay Kee Salaam leh tan Barsiyya kee  Bartiyyi taama qimbissuh Ayyuntak baxaabaxsa le Exxaaxih gabah agle leh tan malâ buxa xisse.

Afar Mass Media-Kaxxa garabluk 17, 2013

Samarâ Jaamiqat Saay Kee Salaam leh tan Barsiyya kee  Bartiyyi taama qimbissuh Ayyuntak baxaabaxsa le Exxaaxih gabah agle leh tan malâ buxa xisse.

Baaxô caddol Tanih Tan Fayyole barittoh xisoosa 2013tô barittô liggidal baritto  meqe gurral takkuuy  baritiyyaa kee barsiyyi  taama meqe xaloot  bahtuh baxaabaxsaleh tan taakume gulgulosso abak geytimtam Samarâ Jaamiqat tiysixxige.

Baritto xisoosa Covid-19 Dalkak isinni dacrisak  baritiyya kee barisiyyi gexso  meqennal akah gexxannah  tekkeh tan gulgulusso taamoomi diggoosak taamitaanam kee Warrayteh  tan xayi sanootah Addat baaxô caddol  barittô xisoosah fanteenaanil qagaaqagitak ginniimak sugteh  tan  salaam kee saay darraqoysot axawah tan caagiida baxsale gurral  cubbi akah yaceenim faxximtam yescessen. 

Jaamiqatal  baritto meqe gurral  qimbissuh  yekkeh yan Walal gudgudih Aracal geytimak Yab abeh Yan Qafár agatih Rakaakayih doolatak Sadar ayfaafih Biirok saqalaay Samarâ Jaamiqatak borxi adoytah yan  Gifta  qusmaan Macammad cummadda elle yescessennal "Warrayteh  tan  sanootah Addal baaxô caddol tan Jaamiqatittel qagaaqagitak ginniimak sugteh tan  salaam kee saay darraqootiyyih caagid akah boode waannah  baxsale cubbi  kee hangi akah  acayuk taamitaanam faxximtam" yescesse.  

Samarâ Jaamiqatak saqalah yan Dr. Adam Borri tama gudgudih aracal iyyeemih “baritto kee aydakaakan Fanteenaanil Qokol kee fayu abtah tan malâ buxa xisaanam  barittô xisoosa elle tanih tan dariifah ayyuntalluk xayyoowak itta qokolak taamitaanam  faxxintam yescesseek lakal "barittô xisoosa leh tan hadaf kee wadba arac xagissu kee ayyuntah  yayseh yan ayfaaf kee tu-xiiq   geysiissu waytah  tanim kassiise.

Jaamiqatittee kee Dariifah ayyuntih fanat qagaaqagitak Walal gudguditte akah takkennih bici yenek  xisoosah addal  ginniimah yan faxe taqabi gufekkel elle bargusak (baxqisak ) ginniiminnaanih  taqabih  ittalluk gacak  faxxiima callittee kee mafdagoogi akah gorrisak  barsiyya  kee bartiyyi  taama salaam kee  saay gital akah takkennah xissimteh tan malâ buxa  taama fan yuyfukkuneenih yaniinim timixxige.  

Malâ buxa  is le katuk Jaamiqat  leh tan hadaf kee wadba salaam kee saay gital arac akah xagtannah  kaxxa doori Digrelem gudgud aracal yiysixxigen.

#Raceena: Samarâ Jaamiqata