You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Tellemmo
 
Rakiibô Daddos
 

Ityoppiyak Maqaadin Kee Siragle-lee Malaak Injineer Takkele Uma Afxeeral Xissiimak geytimta 'Tanaramu Kemikaal' Fabrikat Gufne Abak maacise.

Gersí Marah Tabis

Ityoppiyak Maqaadin Kee Siragle-lee Malaak Injineer Takkele Uma Afxeeral Xissiimak geytimta 'Tanaramu Kemikaal' Fabrikat Gufne Abak maacise. 

Afar Mass Media-Kaxxa garabluk 15, 2013

Ityoppiyak Maqaadin Kee Siragle-lee Malaak Injineer Takkele Uma Afxeeral Xissiimak geytimta 'Tanaramu Kemikaal' Fabrikat Gufne abak maacise. 

Tama gufnet Qafár Agattiinoh Rakaakayih Doolatak Naharsí Saqal Gifta Awwal Qarbaa Kee Rakaakayak fayya le miraaciinu edde tan. 

Gufneh uddur Potaashaay, Qasboo kee Bromin Murtittel akkuk geytinta maqaadin daddoosih taamoomi asseleelequk geytiman. 

Tah tannal anuk, Asaakih ayro Afdeeral geytima "Tanaramu Kemikals" deqsita Chaynah kampani xisak geytima 'Bromin' Fabrikay 57 miliyoonih dollaarat akkuk geytimtat gufne aben. 

Xayi udduruh addat xisnek gaba kale-leemit kak yaaban tama fabrika taama qimbisa wak "Hydrogen Bromine acid" bicisak irô baaxoh qadaagah xayyoysele axcuk qambaalan. 

Afxeeral xissiimak geytimta 'Tanaramu Kemikaal' Fabrika taama qimmisseek lakal ummaan liggidal 40 alfih Toon murtissaamih dudda allelem kee tama murti irô qadaagah xayyoosak 12 Milyoonih Doolaar geysiiselem warsan. 

Gersi katuk, tama gufneh uddur Afxeerâ Qasboh aracat gufne abeenim qasbô murtissoh gexsitil uguttah tan qadliinoh esseroh sissik calli kah yantacawwennah akkelem tama aracal Maqaadin Malaak Injineer Takkele Uma yescesse. 

Qasbô murtissok qimbô  gexsit sahadayti caylat takkem kinniimih taagah dariifah ayyuntah fakut gactam faxxintam yescesseh yan Injineer Takkale Uma Fabrikaaki kaadu fayyale maaliyya essertah tan Nihir osisaanamih taamal dubuk akah dacran innah akkelem diggoyseek lakal tah sissikuk akah abbinowtannah Rakaakay doolatallih taamiteloonum hawwasuuse.

#Raceena: Doolat Angaarawih Kutbeh Buxa