You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 

Qafár Agatih Rakaakayih Doolatak Angaaraw Kutbeh Buxa Waktí Caalat Wagsiisak Tatrusse Maybalaalaqa:

Gersí Marah Tabis

Qafár Agatih Rakaakayih Doolatak Angaaraw Kutbeh Buxa Waktí Caalat Wagsiisak Tatrusse Maybalaalaqa:

Afar Mass Media-Kaxxa garabluk 25, 2013

Awakih uddur Itiyoppiyak baxaabaxsa le dariifal yanih yan caalatak gexxaamah Dariifâ saay kee salaam darraqoowtuh baxsa le fayxi le xagorti tanim bictaamih taagah Ni ayyunti isi addah saay kee salaam dacrisam faxxintam Rakaakayak Doolat Angaarawih Kutbeh Buxa tiysixxige.

Tama maybalaalaqa Ni ayyunta kee dariifa Ahak dumal elle tamixxigeh tan Salaam gexsit maqarroysak yanih yan wakti caalatak ugutak saay kee salaam faxe-wayta xagorti gabat akah darraqoowe waytannah ayyunti Doolat xaqut gacak isinni saay kee salaam dacrisaanam faxxintah tanim kassisse.

Baxsa luk Cuggaaneenaa kee addah caddibnal yamballayu xiqah yan caalat umaane tenek afal elle dariifal geytimtah tan saay kee salaam xagortih oyti acayuk gambit keenik gacaanam faxxintam diggoysen.

Ni Dariifah Saay kee Salam Dacrisnay‼

Qafár Agatih Rakaakayih Doolatak Angaaraw Kutbeh Buxa

Kaxxa-garabluk 25, 2013

Samara