You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 
Ayyunta
 

Barittô Malaak Agatak Kalalí Qandeh Qokoluh 10 Milyoonih Birri Yece.

Gersí Marah Tabis

Qafarak Mangaafâ Ratteema-Naharsí Kudok 29/2013

Barittô Malaak Agatak Kalalí Qandeh Qokoluh 10 Milyoonih Birri Yece.

Federaalak Barittô Malaak Agatak Kalalí qandey Saay dacrisaanamih taamal geytimtah qokoluh 10 Milyoon Birr Yeceem yiysixxige.

Barisaanamih taama elle faxxintannal takkuh baaxol saay yanim kaxxa doori lem diggoyseh yan Barittô Malaakinnuk Ciggiila Malaak Milyoon Maatiyoos elle iyyeh yan innal "Agatak kalalí qande baaxô salaam dacrissuh abteh tan qeero le giclo Barittô malaakinni kaxxam yossokoote."

Tah tannal anuk, Barittô Malaak isi caddol Agatak kalalí qandeh qokoluh awak yeceen 10 Milyoon Birr dubuh hinnay fooca fanah kalalí qandeh xaqut yaniinim yiysixxigen.

Gersí katuk, Agatak Kalalí Qandeh afak Tama catotta tabisseh tan Kalalí Malaakinnak Ciggilta Malaakáh tan Gifti Marta Liwiiji Barittô Malaak Abe qokoluh gadda keenih gacisse.

#Raceena: EBC