You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 

Addis Ababah Magaalah Xiinissoh Abba Axaanech Ebebe Kee Magaalâ Xiinissoh erga Asaakî macsenta Samarâ magaala culte.

Gersí Marah Tabis

#Addis Ababah Magaalah Xiinissoh Abba Axaanech Ebebe Kee Magaalâ Xiinissoh erga Asaakî macsenta Samarâ magaala culte.

Tama gufnek hadaf Weeqi Qawwalaylat biyaakite Qafár ayyuntah kuuxen catotta Rakaakay Doolatal Tabisoonu kinnim timixxige.

Samara-Qunxa garabluk 10, 2013 (AFMMA)

Gifti Axaanech Ebebe kee tet erga Samarak Sultaan Qalimirac Tayyaarâ booxa culte wak Xiinissoh Abba Gifta Awwal Qarbaa Kee Rakaakayak fayya le miraaciinu ken oggolen.

Tah tannal anuk, Addis Ababak Magaalâ Xiinisso Qafár Rakaakayak Weeqi Qawwalaylat duffuume ayyuntah kuuxen catottak Qado lakqo namma Milyoon Birriiy, baxaabaxsa le qaynatitteh tan catotta kaadu 10 Milyoon Birr kinnim warsan.