You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tellemmo
 

Culentí Malaak warree namma alsih addat 42.2 Bilyoon Birr amo takke lakqo gaaboysem yiysixxige.

Gersí Marah Tabis

#Ityoppiyak Culentí Malaak warree namma alsih addat 42.2 Bilyoon Birr amo takke lakqo gaaboysem yiysixxige.

Samara-Qunxa-garabluk 09, 2013 (AFMMA)

Ityoppiyak Culentí Malaak warree namma alsih addat 42.2 Bilyoon Birr amo takke lakqo gaaboysem yiysixxige.

Culentí Malaakinnih oyti elle yascasseh yan innal ni-amok warree (Diteli kee Ximoli) alsih addat gaaboysenno iyyeenih ekraariseenih sugen meerî culentak 107% gaaboysak 42 Bilyoon kee 204 Milyoon Birr takke lakqo yesketteenih yaniinim timixxige.

Diteli Kee Ximolí alsih addat gaaboyseenih yanin lakqo waree liggidak tannah yan namma alsih addat gaaboysen culentallih qeedaalisan wak 10.7% fula lem culenti malaak yiysixxige.

Tah tannal anuk, edde nan 2013to liggidih addat baaxoh addah culentak gaaboysenno axcuk ekraarisen 164.29 Bilyoonih Birr amo takke lakqo warreeh yan 2012 liggidal ekraariseenih sugen 128.67 Bilyoon Birr takke lakqok fulah 28% lem yiysixxigeh yan Culenti Malaak, baaxâ caddol yayse culenti kah geytimem meeri tacayoo kee miraaciini ittal xayyoowak taamittem kinnim nummayse.

Federaalak Culenti Malaakah yan Gifta Laaqhew Ayyalew illacabol elle yescesseh yan innal “ekraariseenim dubuh hinnay wohuuk muxxi gaaboysoonuh taamitaanam faxxintaah, seehadayti duuduntah iyyeh uguteh anih gititte isih fiyaamih taagah, maduudunta cabba heenih duuduntah” axcuk taamitaanam faxxintam kassiise.

#Raceenak: FBC