You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Qaafiyat
 

Qaxih Rakaakayak C/Xiinissoh Abba afa kak beya erga Qafár Rakaakayal weeqí Qawwalaylat biyaakite ayyuntah kuuxen catotta Rakaakay Doolatal tabisen.

Gersí Marah Tabis

#Gabbí Qaxih Rakaakayak C/Xiinissoh Abba afa kak beya erga Qafár Rakaakayal weeqí Qawwalaylat biyaakite ayyuntah kuuxen catotta Rakaakay Doolatal tabisen.

Samara-Qunxa garabluk 14, 2013 (AFMMA)

Gabbí Qaxih Rakaakayak C/Xiinissoh Abba Gifta Ristu Yirxaw afa kak beya erga Qafár Rakaakayal weeqí Qawwalaylat biyaakite ayyuntah kuuxen catotta Rakaakay Doolatal tabisen.

Ciggiila Xiinissoh Abba Gifta Ristew Yirxaw kee kay erga Samarak Sultaan Canfaxe Qalimirac Tayyaarâ Booxa Culen wak Qafár Rakaakayak Xiinissoh Abba Massakaxxa Le Awwal Qarba afa kak beya Rakaakayak fayya le miraaciinu ken oggolte.

Qafár Rakaakayat weeqi qawwalayla tekkeek lakal catotta abnam aham nammey-hattoh adda iyyeh yan Gifta Ristu Yirxaw 'Qafár ayyunti inkih kak radne ayyunta kinniimih taagah sin biyak inkih yan Ityoppiyah ayyuntih biyaakaay, biyaakite ayyunti awak ken gufeh yan qawwalaylak eweqqi iyyaanam fanah duddu haynaamal qokol abenno' iyyeek lakal 'awakih uddur Qado lakqok 3 Milyoon Birriiy, Qaynatitteh tan catottak 2 Milyoon Birr tayyaaqe catotta bahne' iyye.

Tah tannal anuk, Ciggiila Perezxenti Ristu Yirxaw kee kay erga Qafár Sultaan Canfaxe Qalimirac rabah kaxxam yuczuneenim diggoysak amoyta Qumar Qalimiracat angaaraw Gabbí Qaxih Rakaakayih ayyuntih migaaqal Taqziya farmo tatrusen.