You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Baritto
 

8-hattoo Kee 12-hattô Footimah Aqayyaare kah ekraarisen uddurul takkuh barittô buxaaxi KOVID-19 biyaakih kalalu fanteena abte taamoomi abaanam faxxintam timixxige.

Gersí Marah Tabis

#8-hattoo Kee 12-hattô Footimah Aqayyaare kah ekraarisen uddurul takkuh barittô buxaaxi KOVID-19 biyaakih kalalu fanteena abte taamoomi abaanam faxxintam timixxige.

Samara-Qunxa garabluk 15, 2013 (AFMMA)

8-hattoo Kee 12-hattô Footimah Aqayyaare kah ekraarisen uddurul takkuh barittô buxaaxi KOVID-19 biyaakih kalalu fanteena abte taamoomi abaanam faxxintam timixxige.

Federaal Doolatak Barittô Malaakak Angaaraw Caagiidah Xayrekterih tan Gifti Hareg Mammo teceeh tan maybalaalaqal elle tescesseh tan innal

8-hattoo Kee 12-hattô Footimah Aqayyaare kah ekraarisen uddurul takkuh barittô buxaaxi KOVID-19 biyaakih kalalu fanteena abte taamoomi inkih abbinoysaanam keenik faxxintam ascassuk tama taamoomi abbinowteemih kusaq Barittô Malaak abelem tiysixxigem.

Tah tannal anuk, 12-hattô footimah aqayaareh daffeytu wayta barteenitik Kutbee Kee Aqayyaare 'Online'l amcawwe leemih taagah barteenit 45 ayro fanah gabbatul suge loonum Gifti Hareg diggosse.

Barittô Buxaaxi Qagitak fakkintu waytaah, Aqayyaare tamcawwu waytam barittô buxaaxi faxxinta bicitte aracat hayteek wadiri inteh tan Gifti Hareg Mammo Federaal Doolatak Barittô Malaak daffeese taakume taami inkih aracat hayoonuh inkih tan caagiida wagitta dagaritteh farmo tatrusse.