You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Ayyunta
 

Xiinissoh Abba Gifta Awwal Qarbaa Kee Rakaakayak fayya le miraaciinih erga Dubtê Daqaarak Weeqi Qawwalaylat Biyaakite ayyuntat gufne Aben.

Gersí Marah Tabis

Xiinissoh Abba Gifta Awwal Qarbaa Kee Rakaakayak fayya le miraaciinih erga Dubtê Daqaarak Weeqi Qawwalaylat Biyaakite ayyuntat gufne Aben.

Samara-Qunxa garabluk 17, 2013 (AFMMA)

Xiinissoh Abba Gifta Awwal Qarba Weeqi Qawwalayla edde tekkeh tan dariifaa Kee weeqak yeyyeeqen ayyuntay Dubtê Magaalah addal barittô buxal daffeeseeni fanah gexak aytakuma keenih Abe.

Tama aracal Ummattah afak yabta Makaadooy, Sayyoo Kee Cindah Ayfaaf Yacee Qunxaaneytat Angaarawuk Doolat Ken xaqut gacak ken qoklelem diggoyseek lakal 'aliggidal Awaash weeqayti baahak geytima Lee baxsa leemih taagah ayyunti exxaaxi uxi kinni-way Weeqayti elle xayi dariifak yaxxeereenim faxxintam' kassiise.

Tah tannal anuk, ayyunti exxaaxi Weeqi Qawwalayla dabqil luk sugeenimik mansoofaay, Qideenih sugeenimi buqre inkih Weeqat keenik gexxeemih taagah maaqiddaa kee fiddimaamî catotta faxaanam warsen.

Qafarak Mangaafâ Ratteemah Missoyna Rakaakayak Qawwalaylâ Kalaluu Kee Maaqiddí Kibaalih Koobaahissoh Kutbeh Buxak geyte oytil 'Dubtek Barittô Buxah Addal gaaboysen ayyuntak tookome buttah Catotta kimal carra acayuk kassooweenim kee raqte exxah acarra acayuk kassooweenim' tasmatu dudde.